ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ชื่อ:

:

บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงานใหญ่ :

:

เลขที่ 414 อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ ชั้น 12A ยูนิต 4-8
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จัดตั้งขึ้น :

:

5 กรกฎาคม 2539

ทุนจดทะเบียน

:

20 ล้านบาท

ประธาน:

:

นางสาว มาซาโยะ นิชิทานิ

พนักงาน:

:

162 คน (ณ เดือนเมษายน 2566)