ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับนโยบาย

ประกาศฉบับนี้คือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (“ท่าน”) จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยบริษัท จากข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม วิธีการใช้ การควบคุมที่ปฏิบัติต่อข้อมูลของท่าน รวมถึงมาตรการที่ใช้เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย
 

วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจาก:
 

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้ให้บริการ ผู้จัดหาและคู่สัญญา
 • บริษัทในเครือและในกลุ่มนิสสัน และ
 • องค์กรของรัฐหรือหน่วยงานราชการ

 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือหนังสือเดินทาง สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร รูปถ่าย เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อเช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 

ข้อมูลการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา ประวัติการศึกษา เป็นต้น

 

ข้อมูลทางการเงิน เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินเดือน สวัสดิการ เป็นต้น
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและทักษะความสามารถ เช่น ใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบทางภาษา ผลการทดสอบความสามารถ เป็นต้น
 

ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียง เช่น การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด วีดีโอการแนะนำตัว เป็นต้น

 

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์, วิดีโอภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น
 

ข้อมูลอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น
 

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเมื่อบริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ โดยข้อมูลดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
 

 • เชื้อชาติ
 • เผ่าพันธุ์
 • ความคิดเห็นทางการเมือง
 • ความเชื่อในลัทธิ
 • ศาสนาหรือปรัชญา
 • พฤติกรรมทางเพศ
 • ประวัติอาชญากรรม
 • ข้อมูลสุขภาพ
 • ข้อมูลความพิการ
 • ข้อมูลสหภาพแรงงาน
 • ข้อมูลทางพันธุกรรม
 • ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ
 • ข้อมูลอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้

 

ระยะเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อป้องกันอันตราย รวมถึงเพื่อการดำเนินการที่แสดงไว้ ในหัวข้อวิธีการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


การใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามเหตุดังต่อไปนี้
 

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่โดยตรงหรือโดยอ้อม
 • เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เช่น กิจกรรมทางการขาย กิจกรรมหลังการขายหรือการรับประกัน
 • เพื่อการปรับปรุง พัฒนาและเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าและบริการ
 • เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การส่งการแจ้งเตือนการบริการ การตอบกลับเมื่อได้รับการติดต่อจากท่าน การนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ 
 • เพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความปลอดภัย
 • เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของบริษัทจะถูกนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างรวดเร็วมากขึ้น
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในกลุ่มในเครือบริษัท และ/หรือ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งหมายความว่าเมื่อภายหลังจากที่ได้รับความยินยอม ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา เมื่อมีความจำเป็นต้องทำการประมวลผลข้อมูลสำหรับการสัญญากับท่าน เช่น ข้อกำหนดการใช้บริการ หรือประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การยกระดับ ความเป็นส่วนตัว และการพัฒนาการบริการ การตลาดสำหรับฟีทเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยดังที่อธิบายข้างต้น


ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัท

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากไม่ได้รับอนุญาต แต่ในบางกรณีข้อมูลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยหรือโอน* ไปยังองค์กรหรือบุคคลภายนอก ในกรณีดังต่อไปนี้
 

 • บริษัทในกลุ่มนิสสันรวมถึงสาขาของบริษัท รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทนิสสัน บริษัทโฮลดิ้งและบริษัทในเครือรวมถึงสาขาของบริษัทเหล่านั้น
 • พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้จำหน่ายนิสสัน ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ คู่สัญญา
 • บริษัทผลิตสื่อและโฆษณา
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบเซิร์ชเอ็นจิน
 • หน่วยงานตรวจสอบเครดิต
 • บุคคลที่มีโอกาสจะได้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจทั้งการเป็นผู้ซื้อและผู้ขาย
 • ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีและทนายความ
 • บริษัทที่ให้บริการด้านการประกันภัยและการรับประกัน
 • หน่วยงานราชการและองค์กรรัฐ
 • หน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่ท่านมีความประสงค์จะให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของท่าน


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ

บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้อง

บริษัทจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการจัดเก็บมานั้น มีความถูกต้องทันสมัย สมบูรณ์และได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ
 

ถึงแม้บริษัทจะทุ่มเทพยายามอย่างหนักในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย ด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคร่วมกับการบริหารจัดการโดยบุคคลเพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้อมูล แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีวิธีการใดที่จะสามารถป้องกันความผิดพลาดอย่างสมบูรณ์แบบ กรณีที่ท่านประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท


วิธีการที่บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้เกิดการสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง


สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 

 1. สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากท่านได้ให้ความยินยอม บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา เว้นแต่จะถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือท่านอยู่ภายใต้สัญญาที่ให้ประโยชน์ที่ได้ให้ความยินยอมไปก่อนหน้านี้
   
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยว่าบริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
   
 3. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
   
 4. สิทธิขอคัดค้าน (right to object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
   
 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
   
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้แทน
   
 7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
   
 8. สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือความกังวลเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากท่านประสงค์ใช้สิทธิตามนโยบายนี้หรือตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00 - 17:00 น. ได้ที่ 
 

ที่อยู่:                 บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

             891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 10,14 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์:          02-216-2051-6 ต่อ 604 หรือ 605

อีเมล:                DPO@ntsiam.co.th

เว็บไซต์:            http://www.nissantrading-th.com/
 

***หมายเหตุ:

 1. โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อของท่านเมื่อมีการร้องเรียนหรือขอใช้สิทธิเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
 2. บริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียมในการติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการการดำเนินการตามคำขอภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งนอกเหนือไปจากคำขอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน