วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์และภารกิจ

 

วิสัยทัศน์

 • การสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดในระดับสากล

ภารกิจ

 • เราจะอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจของลูกค้า ด้วยการมุ่งให้บริการการจัดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ที่ได้เปรียบในการแข่งขัน และบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าในนานาประเทศทั่วโลก เราจะมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่เปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมใหม่ ที่พร้อมจะก้าวเติบโตไปพร้อมๆกับลูกค้าและพันธมิตรของเรา โดยยึดถือค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value)

ค่านิยมหลัก

 • มุ่งมั่นในการให้บริการ SCM (การจัดการห่วงโซ่อุปทาน) ด้วยมาตรฐานสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าถึงที่สุดอย่างต่อเนื่อง
 • ม่งสู่การขยายธุรกิจและบริการโลจิสติคส์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเครือข่ายทั่วโลกของเรา
 • มุ่งเน้นการจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดทั่วโลก พร้อมคุณค่าสูงสุด
 • มุ่งหวังเป็นผู้ให้บริการ Outsource (ผู้ให้บริการภายนอก) ที่ดีเลิศ

หลักการชี้นำ

 • แสวงหาความเติบโตทางธุรกิจ
 • อย่างมีเอกลักษณ์และสร้างสรรค์ 
 • มุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ร่วมมือระหว่างกันทั่วโลก
 • ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อผลกำไร 
 • รวดเร็วและปรับตัวได้
 • แผ่ขยายและท้าทายความสามารถ