นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ( ต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะชี้แจงถึงการเก็บข้อมูลและการนำไปใช้ ดังนี้

 

1. ระบบจะทำการเก็บข้อมูลเมื่อบราวเซอร์ของท่านทำการส่งผ่านข้อมูลมาเมื่อท่านเข้าชมหน้าเว็บไซต์ของบริษัท (Log Data) ซึ่งอาจะรวมถึง ที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP address), ชนิดของบราวเซอร์, รุ่นของบราวเซอร์, หน้าต่างๆในเว็บไซต์ของบริษัทที่ท่านเข้าชม, วันและเวลาที่เข้าชม, ระยะเวลาที่ใช้ในเว็บไซต์ รวมไปถึงข้อมูลในเชิงสถิติอื่นๆ

2. บริษัทอาจะใช้ข้อมูลของท่านที่ให้ไว้กับเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดของบริษัทต่อไป

3. บริษัทใช้ cookies เพื่อการเก็บข้อมูล ซึ่งท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเองให้ปฏิเสธการรับ/ส่งข้อมูล cookies ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าไม่ให้มีการรับ cookies อาจทำให้บางส่วนของเว็บไซต์ไม่แสดงผล

4. บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวนอกเหนือไปจากการคำชี้แจงข้างต้น โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและได้รับการยินยอมจากผู้ชมเว็บไซต์

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคต โดยบริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  ซึ่งผู้เข้าชมเว็บไซต์ควรมีการตรวจสอบนโยบายอยู่เป็นระยะ

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หลังจากรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือว่าเป็นการรับทราบและยอมรับในนโยบายนี้แล้ว


ลิขสิทธิ์

ข้อมูลและรูปภาพภายในเว็บไซต์ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทนิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับใช้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ห้ามบุคคลภายนอกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด


ข้อสงวนสิทธิ์การใช้งาน

ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือนั้น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนบุคคลทั่วไปอาจนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและข้อความใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนทั้งสิ้น