ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับนโยบาย

ประกาศฉบับนี้คือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (“ท่าน”) จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยบริษัท จากข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม วิธีการใช้ การควบคุมที่ปฏิบัติต่อข้อมูลของท่าน รวมถึงมาตรการที่ใช้เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย
 

วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจาก:
 

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้ให้บริการ ผู้จัดหาและคู่สัญญา
 • บริษัทในเครือและในกลุ่มนิสสัน และ
 • องค์กรของรัฐหรือหน่วยงานราชการ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บ

บริษัท อาจทำการจัดเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่:
 

 • ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น วันเกิด รายละเอียดในบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ชื่อ ที่อยู่และข้อมูลอื่นที่สามารถติดต่อได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร
 • ข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรสและอาชีพ
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน บัญชีธนาคาร ข้อมูลทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัท
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ในกรณีที่ท่านสมัครงานกับบริษัท
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ท่านใช้เพื่อเข้าใช้งานต่างๆ รวมถึงไอพีแอดเดรส ประเภทของบราวเซอร์ ภาษา ระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่น ปริมาณและประวัติการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ และข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้

 

ระยะเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อป้องกันอันตราย รวมถึงเพื่อการดำเนินการที่แสดงไว้ ในหัวข้อวิธีการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


การใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามเหตุดังต่อไปนี้
 

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นหน้าทีโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เช่น กิจกรรมทางการขาย กิจกรรมหลังการขายหรือการรับประกัน
 • เพื่อการปรับปรุง พัฒนาและเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าและบริการ
 • เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การส่งการแจ้งเตือนการบริการ การตอบกลับเมื่อได้รับการติดต่อจากท่าน การนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดหรือกิจกรรมการขาย ท่านสามารถแจ้งความต้องการหรือ “ยกเลิกการเป็นสมาชิก” ผ่านเว็ปลิงค์ที่ปรากฏในอีเมล
 • เพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความปลอดภัย
 • เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของบริษัทจะถูกนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคล ในกรณีที่ท่านสมัครงานกับบริษัท
 • เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างรวดเร็วมากขึ้น
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในกลุ่มในเครือบริษัท และ/หรือ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งหมายความว่าเมื่อภายหลังจากที่ได้รับความยินยอมท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา เมื่อมีความจำเป็นต้องทำการประมวลผลข้อมูลสำหรับการสัญญากับท่าน เช่น ข้อกำหนดการใช้บริการ หรือประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การยกระดับ ความเป็นส่วนตัว และการพัฒนาการบริการ การตลาดสำหรับฟีทเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยดังที่อธิบายข้างต้น


ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัท

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากไม่ได้รับอนุญาต แต่ในบางกรณีข้อมูลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยหรือโอน* ไปยังองค์กรหรือบุคคลภายนอก ในกรณีดังต่อไปนี้
 

 • บริษัทในกลุ่มนิสสันรวมถึงสาขาของบริษัท รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทนิสสัน บริษัทโฮลดิ้งและบริษัทในเครือรวมถึงสาขาของบริษัทเหล่านั้น
 • พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้จำหน่ายนิสสัน ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ คู่สัญญา
 • บริษัทผลิตสื่อและโฆษณา
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบเซิร์ชเอ็นจิน
 • หน่วยงานตรวจสอบเครดิต
 • บุคคลที่มีโอกาสจะได้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจทั้งการเป็นผู้ซื้อและผู้ขาย
 • ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีและทนายความ
 • บริษัทที่ให้บริการด้านการประกันภัยและการรับประกัน
 • หน่วยงานราชการและองค์กรรัฐ
 • หน่วยงงานหรือองค์กรอื่นที่ท่านมีความประสงค์จะให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของท่าน

*หมายเหตุ: ภายใต้ข้อกำหนดตามฎหมาย


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ

บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้อง

บริษัทจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการจัดเก็บมานั้น มีความถูกต้องทันสมัย สมบูรณ์และได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ
 

ถึงแม้บริษัทจะทุ่มเทพยายามอย่างหนักในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย ด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคร่วมกับการบริหารจัดการโดยบุคคลเพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้อมูล แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีวิธีการใดที่จะสามารถป้องกันความผิดพลาดอย่างสมบูรณ์แบบ กรณีที่ท่านประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท


วิธีการที่บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้เกิดการสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง


สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 

 1. สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากท่านได้ให้ความยินยอม บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา เว้นแต่จะถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือท่านอยู่ภายใต้สัญญาที่ให้ประโยชน์ที่ได้ให้ความยินยอมไปก่อนหน้านี้
   
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยว่าบริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
   
 3. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
   
 4. สิทธิขอคัดค้าน (right to object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
   
 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
   
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้แทน
   
 7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง        เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
   
 8. สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือ     ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือความกังวลเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหากท่านประสงค์ใช้สิทธิตามนโยบายนี้หรือตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ 
 

ที่อยู่:                 บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

               891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 10,14 ถนนพระราม 1 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์:           02-216-2051-6 ต่อ 604

อีเมล:                 DPO@ntsiam.co.th

เว็บไซต์:            http://www.nissantrading-th.com/
 

***หมายเหตุ:

 1. โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อของท่านเมื่อมีการร้องเรียนหรือขอใช้สิทธิเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
 2. บริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียมในการติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการการดำเนินการตามคำขอภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งนอกเหนือไปจากคำขอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน